Home

Potvrzení o studiu FSV UK

Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností s elektronickým podpisem. V SIS v modulu Osobní údaje, na záložce Tisk potvrzení, je možné získat potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) v elektronické formě s elektronickým podpisem (PDF soubor opatřený uznávanou elektronickou. 2. prosince dostali studenti FSV upozornění, že byl od prosince zaveden poplatek za formulář potvrzení o studiu. Zavedení poplatků souvisí s úspornými opatřeními na FSV a také se zbytečným plýtváním s oběma zpoplatněnými dokumenty, napsal studentům Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti

Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu lze stáhnout/vytisknout ze Studijního informačního systému, případně bude vytištěno na studijním oddělení. odstraněno 12. 6. 2020: Zadání bakalářské práce: odstraněno 21. 10. 2005: Zadání diplomové prác 2020. Opatření děkanky 5/2021 - Organizace doktorského studia na FSV UK - účinnost od 1. 4. 2021. Opatření rektora č. 5/2020 Manuál pro doktorské studium, účinnost od 20. 1. 2020. NOVÉ Opatření děkanky 10/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/21. NOVÉ Opatření děkanky 7/2020 - Centra doktorských studií na Fakultě.

Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností s

FSV ruší nový poplatek 2 Kč za potvrzení o studiu

 1. Studium. Bakalářské, magisterské nebo doktorské studium. Univerzita třetího věku. Studium v zahraničí. Důležité dokumenty k vašemu studiu
 2. Při výjezdu na zahraniční stáž student může požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni pouze na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole (v tom případě může vyučující, který potvrzení vystavuje, vyžadovat přezkoušení)
 3. Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu na daný akademický rok vydává studijní oddělení. Automaticky vyplněnou žádost si můžete stáhnout v SIS, vytisknout a v úředních hodinách ne-chat potvrdit na studijním oddělení. Jak na to? Přihlášení do SIS > osobní údaje > potvrzení o studiu - zde případně doplnit informac
 4. Pravidla pro organizaci studia. Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním řádem UK, jednak níže zveřejněnými dokumenty: opatřením rektora UK č. 19/2006 a na něj navazjícími opatřeními děkana UK FSV č. 4 /2006 a 5/20056
 5. Uchazeči o studium v cizím jazyce: Pro uchazče o studium v cizím jazyce nejsou vypsány přijímací zkoušky. Tito studenti doloží ověřený doklad o středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení), Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené fyzické zátěže spojené se studiem Tělesné.
 6. Studijní oddělení zejména. - přijímají přihlášky ke studiu, - provádějí zápis studentů do ročníku. - přijímají žádosti o přestup, přerušení či ukončení studia. - přijímají odvolání proti rozhodnutí děkana. - vydávají imatrikulační listy, diplomy, osvědčení o státní zkoušce a potvrzení související.
 7. Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti v ČR musí být platná na období od 1. 10. 2020! Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu ubytovacích stipendií UK a doložit aktuální potvrzení

Studijní tiskopisy a formuláře - MFF U

Doktorské studium Fakulta sociálních věd U

 1. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 2. Informace o studijním oddělení IES FSV UK. Studijní oddělení v Hollaru je životně důležité místo. Občas je nutné ho navštívit, tu pro nějaké potvrzení o studiu, tu je nutno odevzdat index na kontrolu studijních povinností, bez které vás nepustí do dalšího ročníku
 3. Ústav historických věd zajišťuje výuku v několika různých oborech, jejichž základem jsou historické vědy.Nabízíme studium od bakalářského až po doktorský stupeň. Naše absolventy najdete v Národní knihovně v Praze, v Národním muzeu v Praze, v Ústavu pro studium totalitních režimů, v různých typech archivů, muzeí, na památkových ústavech, na krajských.
 4. Studenti musí předložit úřední doklad o dosaženém studijním průměru za předchozí bakalářské studium nejpozději do 31. března 2021. Takto získané body budou připočteny k výsledku písemné přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří celkově získají alespoň 50 bodů, postupují přímo k oborovému pohovoru.; Uchazeči, kteří celkově získají 49 až 33 bodů, musí.

Elektronická verze potvrzení o studiu Elektronickou verzi POTVRZENÍ O STUDIU si může student vygenerovat sám na Portále UP, dlaždice ELF/Formuláře. Informace viz Novinka pro studenty UP: elektronické potvrzení o studiu: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz). Při korespondenci používejte, prosím, školní e-mail doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle Společného evroého referenčního rámce pro jazyky na Katedře jazyků FSv ČVUT nebo na kterékoli fakultě/součásti ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého.

Formuláře Filozofická fakulta Univerzity Karlov

Je sociologie nebo politiky na Institut sociologických studií FSV UK tvůj směr? Pak zpozorni! Dnes ti totiž představíme studijního referenta Michaela Podsedníka. ‍♂️ Michael se stará o studenty:. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln Od části přijímací zkoušky ověřující matematické předpoklady ke studiu je dále upuštěno u uchazečů o magisterské studium studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem program z FF UK, kteří jsou absolventy nebo studenty posledního ročníku bakalářského studijního dvouoboru. Institut mezinárodních studií je součástí Fakulty sociálních věd UK. Institut nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na teritoriální studia a moderní dějiny vystavování potvrzení o studiu nebo Cotutelle, tj. doktorské studium pod dvojím vedením disertační práce.. Všechna potvrzení o pobírání přídavků na děti v ČR musí být platná na období od 1. 10. 2020! Pokud v průběhu akademického roku dojde ke změně ve výši vyplácených přídavků, student je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na agendu ubytovacích stipendií UK a doložit aktuální potvrzení

Protože u kombinovaného Průkazu studenta UK s licencí ISIC se jedná o dvojí funkčnost, je nutno rozlišit platnost průkazu studenta a platnost licence ISIC. Platnost průkazu studenta UK: Platnost průkazu studenta UK je studentovi prodloužena na další akademický rok při zápisu do studia v daném akademickém roce Kopii o zaplacení (složenky nebo příkazu k úhradě) zašlete prosím ihned po zaplacení na adresu: Jana Bohuslavová . Smetanovo nábř. 955/6 . 110 00 PRAHA 1 - Staré Město. Obdržíte od nás potvrzení o přijetí ke studiu. A poté na zahájení na viděnou:) Žádost o poskytnutí pracovního volna Žádost o proplacení účastnického poplatku Žádost o vyplacení zálohy Žádost o vystavení pohledávky Doklad o spotřebě Příloha k MP EKO 012010 Žádosti o výdej toneru ze skladu Návrh na výplatu odměn_vzor 201 Vítězství v ekonomii je obzvlášť cenné. Jde totiž o největší porovnávaný obor, ve kterém HN letos hodnotily celkem 17 fakult. Suverénním vítězem je malá ekonomická škola s nejdelším názvem - Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (IES). Na druhém místě..

Dokumenty nutné k zápisu do studia — Přírodovědecká fakulta U

Klasická potvrzení o studiu se vyřizují samozřejmě taky, bývají k dispozici na místě, nebo se hodí vytisknout si je dopředu. Je dobrý na nic nezapomenout, vyhnete se tak cestě na Hollar. ISIC. Každý student UK musí mít svůj identifikační průkaz. Poté, co si poctivě vystojíte frontu, můžete si vybrat, zda chcete pouze. Nejjednodušší způsob pro získání potvrzení o studiu je vytisknutí pdf ze SIS u a následné potvrzení na studijním oddělení, viz úřední hodiny.Pro vygenerování potvrzení o studiu ze SIS u musíte být přihlášení a v modulu Osobní údaje si vybrat záložku Potvrzení o studiu. Pak již stačí nastavit jen příslušný akademický rok a tisknout Průkaz studenta bude hodně užitečnou kartičkou ve tvém životě studenta. k identifikaci mimo ČVUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní aktivity studenta Tento pak slouží k provádění bezhotovostních plateb v rámci univerzity. Peníze na něj vložíš prostřednictvím automatu nebo bankovním převodem. Kartu pak. Potvrzení o vykonané pedagogické praxi ve funkci učitel Potvrzení se vydává pro posluchače Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty studujícího vzdělávací program Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ a 2. st. ZŠ Jméno a příjmení posluchače

Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 16. 1. 201 Opatření děkana č. 8/2020, o harmonogramu akademického roku 2020/2021 pro magisterský studijní program Právo a právní věda Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora č. 8/2020, Harmonogram akademického roku 2020/2021 vydávám podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy toto opatření.

Pro zájemce o studium. Stejně jako v prvním případě musejí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem a zachovat omezený pohyb po dobu dvou týdnů nebo dodržet povinnou nařízenou 14denní karanténu. V případě, že při vstupu do země nepředložili potvrzení o absolvování PCR. O jednu překážku méně mají nově studenti Univerzity Palackého. Nebudou už totiž muset chodit osobně pro potvrzení o studiu na univerzitu, ale mohou si ho sami vygenerovat v Portálu UP. Škola tak v rámci postupné elektronizace.. Jedná se o programy orientované na výkon povolání nebo zájmově (včetně Univerzity třetího věku), které jsou určeny nejen pro pedagogické pracovníky. Nulté ročníky. Jedná se o dvousemestrální kurzy, v jejichž rámci jsou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených studijních oborů FF - Univerzita Hradec Králové. Vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek studijních oborů a programů FF UHK pro akademický rok 2021/2022. Ph.D. Politologie - Přijímací řízení. Ph.D. Historie - Přijímací řízení. Podej si přihlášku na Digitální historické vědy! Už jste poslali své hodnocení

Jak si vytisknout potvrzení o studiu

09.07 - Slezská univerzita v Opavě. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Pro Lingua se rozjíždí na plné obrátky! 1. 08.07 - Slezská univerzita v Opavě Osoby bez studijní povinnosti (t.j. zaměstnanci UK, účastníci U3V, studenti se zájmem o filmy bez potřeby zápočtu a.j., případně osoby, jež z vážných důvodů nemohou platit převodem podle instrukcí FSV) uhradí provozní poplatek v hlavní pokladně SBZ 2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované Studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat: a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech)

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (IES) za sebou nechal 16 fakult. Je to hodně; i proto jde o cenné vítězství. Pražský Institut ekonomických studií FSV UK je letos jasným vítězem mezi vysokými školami z oboru ekonomie

Novinka pro studenty UP: elektronické potvrzení o studiu

Fakulta zdravotnických studií. Vzděláváme pro život. S námi se staneš odborníkem v péči o zdraví. STUDUJ FZS ZPRÁVA O ČINNOSTI SKAS FSv ZS 2020 ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ O STUDIU Od začátku ZS s podporou vedení fakulty jsme se usilovně snažili, aby univerzita zavedla elektronické potvrzení o studiu. Úspěšně jsme to dotáhli do konce a nyní si přímo v KOSu (Ostatní-Dokumenty studia) můžete vygenerovat potvrzení o studiu na. Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého je celouniverzitní pracoviště úseku prorektora pro studijní záležitosti. Zajišťuje agendu poplatků za delší studium, ubytovací a sociální stipendia, potvrzení o nostrifikaci (uznání vysokoškolského studia) a další administrativu spojenou se přijímacím řízením a studiem Potvrzení o studiuPotvrzení o studiu si student vytiskne z Portálu UP -Moje studium a přinese na studijní oddělení k potvrzení. •IČ školy: 61989592 •Údaje pro vyplňování potvrzení o studiu v den zápisu ke studiu: akademický rok 2020/2021: od den zápisu do 31. 8. 2021 Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická . Univerzita Přihlášení: Zaměstnanci Doplňkové studium (DPS) Osmičková výročí Katedra věd o výchově.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd

Bakalářské a magisterské studium IKSZ FSV U

- doklad o vykonání maturitní nebo státní zkoušky z českého jazyka, - doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle Společného evroého referenčního rámce pro jazyky na katedře jazyků FSv ČVUT nebo na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města. Více o fakultě . Správa webu. Ochrana osobních údaj

V Rakousku můžete zažádat o stipendium, které Vám poskytne přímo rakouská vláda. Žádat by o něj měli především studenti, jejichž rodiny mají nízký finanční příjem (spolu s žádostí se zasílá i potvrzení příjmů rodiny). Pro získání stipendia je také potřeba vejít se do věkové hranice 30 let, spolu s. VZOR VYPLNÉNí POTVRZENí O STUDIU PRO zÁPlS DO 1. ROCNíKU BC. STUDIA 2020/2021 FSv CWT Vysoká škola: Ceské vysoké u¿eni technické v Praze Fakulta stavebni Fakulta: Studijni program: bakaláiský Jméno a POTVRZENi O STUDIU . JHENO Datum narození: P L. NT E HECTO N,4žoŽENt Misto narození: . 2021/2022 Je v akad. roce: 18. 9. 202 Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia. Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se.

Potvrzení/posudek vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat. Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2020, nejpozději v březnu 2021. Potvrzení vloží uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 do e-přihlášky (odkaz Studium, zkoušky a dokumenty) Přijímačky - IMS FSV UK: MTS - bakalářská Mezinárodní teritoriální studia, průměrný vážený percentil pro přijetí byl stanoven na hodnotu 36.2792 včetně. CNS - Česko-německá studia, průměrný vážený percentil pro přijetí byl stanoven na hodnotu 56.3564 včetně Pokud se potvrzení o přijetí platby v e- přihlášce do 10 dnů po provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na adrese studium@fhs.utb.cz. Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) a zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě

Erasmus Faq Iksz Fsv U

Studium bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programů, resp. studijních oborů je upraveno jednak Studijním a zkušebním řádem UK, jednak níže zveřejněnými dokumenty: opatřením rektora UK č. 19/2006 a na něj navazjícími opatřeními děkana UK FSV č. 4 /2006 a 5/20056. Univerzita Karlova v. Institut. ISS FSV UK odpovídá za: bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika Razítko s textem - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Centrum vědeckých informací, 110 01 Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 - slouží k potvrzování převzetí dokumentů, k potvrzení výstupních listů studentů i zaměstnanců a na pokladní doklady vydávané CVI Tento Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je vydáván na základě zmocnění opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 36/2019, jímž byl vydán Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikátor datové schránky: piyj9b4 Bankovní spojení: 0085332011/0100 Fakturační údaj

Na webové stránce zvolené univerzity (viz seznam partnerských univerzit) si student ověří, jestli má tato univerzita své vlastní formuláře přihlášky (Application Form), studijního plánu (Learning Agreement), jaké má termíny uzávěrek k podání přihlášky, speciální požadavky (motivační či doporučující dopis, doklad o jazykové úrovni) 1) Doklad o praktických zkušenostech. 2) Kopie maturitního vysvědčení. 3) Certifikát o absolvování nultého ročníku PRÁVA . VZOR DRUHÝ. Podle § 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se odvolávám proti rozhodnutí děkana fakulty v přijímacím řízení ke studiu, konkrétně otázky č. 1582/2/1 a otázky. Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň. Zájemci o studium v angličtině předloží TOEFL (ibt 79), IELTS (6,5) nebo oficiální potvrzení z fakultního jazykového centra či od kompetentního učitele o úrovni B2 Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko- správní . Univerzita Přihlášení: Zaměstnanci • informace pro uchazeče o studium, poradenství pro středoškolskou mládež (příprava středoškoláků ke studiu), veškerá potvrzení o studiu.. Kopie dokladu o vysokoškolském vzdělání (příp. potvrzení o studiu s uvedením předpokládaného ukončení studia) Předložení jazykového certifikátu z angličtiny jako TOEFL, IELTS, GRE výhodou (není povinné) Termín poslání portfolia: od 1. listopadu do 31. květn

Seznamovák pro UK na Mácháči. Informace o škole. V programu jsou zahrnuty i důležité informace o našich fakultách, informačním systému, studijních předpisech a systému výuky. K dispozici Ti dáme přesný harmonogram termínů prvních akcí v kampusu a průvodce naší Univerzitou. Poradíme Ti, jak splnit všechny důležité kroky ve Tvém dalším studiu Nadpis Kategorie Aktualizováno Reakcí Zhlédnuto; Informace o studiu: Univerzita Karlova: 09.02.20 16:49:12: 1: 422x: Potvrzení o očkování: Univerzita Karlov Po státnicích přicházíte o status studenta Univerzity Karlovy. Co to v praxi znamená? Je červen. Úspěšně jste zvládli všechny státní závěrečné zkoušky, obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci, také přijímací řízení do navazujícího magisterského či doktorského programu máte za sebou a na fakultním studijním oddělení vám řeknou, že jste právě. Potvrzení o studiu má Univerzita Karlova vychytaný tak, že buď si zajdete na studijní, kde vám ho daj i s razítkem nebo si stáhnene v SIS potvrzení o studiu s elektronickou pečetí. Jelikož je doba koronavirová a studijní oddělení je otevřený asi 2x v týdnu na 2 hodiny, je asi nejlepší možností si stáhnout potvrzení s. uchazeči o studium oboru Fyzioterapie přiloží potvrzení od praktického lékaře ke studiu na vysoké škole se sportovním zaměřením, úředně ověřený opis maturitního vysvědčení (pokud již uchazeč maturoval), jinak dodá neprodleně po vykonání maturitní zkoušky

Jihočeská univerzita objela na kole za měsíc zeměkouli po rovníku. Jihočeská univerzita prokázala týmového ducha a vášeň pro pohyb skvělým umístěním v rámci mezinárodní cyklistické výzvy ABC Challenge v červnu 2021 Přílohy přihlášky. Uchazeč zašle na adresu studijního oddělení LF OU nejpozději do 15. března 2019 následující přílohy:. Pro prezenční a kombinovanou formu Bc. studia: Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu/oboru!V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je. Uchazeč, který nedoloží doklad o svém předchozím studiu, nemůže být přijat ke studiu. Dostupné kombinace. Student si volí závazně kombinací dvou specializací z nabídky. Výuka některých specializací je zajištěna ve spolupráci s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové VS 6491389967 Studium pro výchovné poradce K přihlášce přiložte: 1. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém ukončeném vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom). 2. Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení. Toto potvrzení vyplní ti, kteří se hlásí k pedagogickému studiu a dosud nejsou pedagogickými. Informace pro zahraniční uchazeče o navazující magisterské studium. U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka - CCE, úroveň B2

Institut mezinárodních studií je součástí Fakulty sociálních věd UK. Institut nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na teritoriální studia a moderní dějiny Studium Studium. Informace pro stávající studenty a pro jednotlivé studijní programy. - doklad o nejvyšším dosaženém. Přijímačky - IMS FSV UK: MTS - bakalářská Mezinárodní teritoriální studia, průměrný vážený percentil pro přijetí byl stanoven na hodnotu 36.2792 včetně. CNS - Česko-německá studia, průměrný vážený percentil pro přijetí byl stanoven na hodnotu 56.3564 včetně

Ústavy vyžadující potvrzení knihoven Přehled ústavů, které vyžadují od absolventů doklad o vyrovnání závazků Seznam obsahuje pouze ústavní a katederní knihovny - z Ústřední knihovny potvrzení o vyrovnaných pohledavkách potřeba není Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku Doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení; Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Roháčova 63 13000 Praha 3 Tel: +420 267 199 015 Email: ujak@ujak.cz

Masarykova univerzita. Navazující magisterské studium. Vyberte si obor uplatnit nové teoretické a metodologické poznatky z oblasti léčebné rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá; (Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu ani kopii Bc. diplomu nevkládají. 2019/2020, dokládá u pijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) pedmtů, Diplom a Diploma Supplement pak dokládá v případě, že a) byl/a navržen/a k přijetí, b) podal/a odvolání, přiemž požadovaný doklad o vzdělání musí bý

UKáčkoKatedra žurnalistiky | IKSZ FSV UKUbytování a stravování | FSV UKHomepage | IKSZ FSV UK

Informace pro zahraniční uchazeče o bakalářské studium. U zahraničních uchazečů (neplatí pro Slovensko) je kromě požadavků daných zákonem a vnitřními předpisy UK vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka nebo doklad o znalosti českého jazyka - CCE, úroveň B2 Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. Jedná se o studium v oblasti pedagogických věd, které vede k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a učitele střední školy ve smyslu § 8 a § 9 novely zákona č. 563/2004 Sb., účinné k 1. 9 Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu: Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě 30. dubna 22 701 03 Ostrav Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném zněn Studium a stáže v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit studijní či pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 3-12 měsíců. Mapa všech destinací je k náhledu zde. Fakulta také podporuje výjezdy v rámci programu Free-movers. Více informací o studijních a pracovních stážích naleznete zde V oblasti behaviorálních věd se jedná zvláště o výzkum souvislostí psychosociálních a ekologických faktorů s biologickými dispozicemi včetně využití moderních pomocných diagnostických metod. Vysoký důraz je při studiu kladen na schopnost připravit a reálně publikovat kvalitní výsledky vědecké práce. Vstupní.