Home

Námitky

Systémů, jak argumentovat na námitky, existuje několik a školení, která se této problematice věnují, trvají i několik hodin. Sice je nepříjemné, když schůzka neběží podle vašich představ, ale pokud už klient něco namítá, nemusí to nutně znamenat, že ho vaše služby nezajímají Námitky (odvolání) se obecně podávají u orgánu, který rozhodnutí vydal, tedy u ČSSZ. Zákon však umožňuje námitky podat také u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V případě uplatnění námitek tedy není rozhodující místní příslušnost žadatele. OSSZ námitky (odvolání) postoupí k.

Po načtení kategorie Námitky vypisujeme všechny zatříděné dokumenty. Pokud chcete výběr omezit, použijte filtr. Vložte kořen klíčového slova do filtru a omezte výběr. Pozor, filtrem omezujete výběr pouze v kategorii Námitky, chcete-li vybírat z celé databáze vzorů, použijte vyhledávání VZOR - Námitky proti rozhodnutí (např. zamítnutí žádosti o invalidní důchod) ‹ VZOR - Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty při koupi automobilu. VZOR - Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání (odebrání) průkazu osoby se zdravotním postižením ›. Označeno v Sociální otázky

Svatební dar peníze, 4 tipy, jak darovat novomanželům

7 nejčastějších námitek klientů

Formulář k podání námitky proti rozhodnutí ČSSZ. Jak postupovat při podání námitky, vysvětluji v tomto článku. Formulář pro její podání není třeba využít, námitku je možné sepsat volnou formou. Formulář pro podání námitky je k vyzvednutí na každé okresní správě sociálního zabezpečení. Ke stažení z. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí.

Námitka (odvolání) proti rozhodnutí ČSS

  1. Jak rafinovaně reagovat na námitky, aby si toho druhá strana nevšimla Další články na téma obchodní dovednosti , prodejní dovednosti , rétorika , manipulace , argumentace , ovlivňování , přesvědčování , jak přesvědčit , vyjednávání , komunikační dovednosti , komunikace , verbální komunikace , manažerské dovednost
  2. Komentář ke vzoru: Námitky proti návrhu územního plánu Aktualizováno k 07. 03. 2019 Pro jakou situaci je vzor vhodný Tento vzor využijí vlastníci pozemků a staveb, kterých se dotýká návrh územního plánu nebo jeho změny, k uplatnění námitek proti navrhovanému řešení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  3. Námitky dle ustanovení § 114 SZ se vždy stavební úřad pokouší vyřešit jakousi smírnou cestou, kdy vede účastníky řízení k dohodě o jejich vypořádání. Pokud se však tento postup nezdaří, musí se s těmito vznesenými námitkami stavební úřad vypořádat

námitky genitiv: námitky námitek dativ: námitce námitkám akuzativ: námitku námitky vokativ: námitko námitky lokál: námitce námitkách instrumentál: námitkou námitkami význam Přečtěte si PDF e-book o tom, jak zvládat námitky, otáčet je ve svůj prospěch a jak předcházet zbytečným a nepříjemným námitkám aby vůbec nenastaly. Ušetříte si tím nervy, peníze, čas Celý článek >> KLADIVO NA NÁMITKY - www.obchodnickeimpulzy.cz - Peter Urbanec a Martin Padalík 4 1. Nemám čas. Možná reakce obchodníka: B: Právě proto, že čas je drahý, tak mi dejte pouze krátkých 10 minut - během tohoto setkání si řeknem Své námitky a připomínky můžete podat do 30. června 2020. Stručné shrnutí na závěr. Sledujte úřední desku, na které bude zveřejněn návrh Územního plánu města Brna. Z veřejné vyhlášky bude patrný i den konání veřejné projednání návrhu územního plánu

Námitky k územnímu plánu Pro jakou situaci je vzor vhodný. Tento vzor využijí vlastníci pozemků a staveb, kterých se dotýká návrh územního plánu nebo jeho změny, k uplatnění námitek proti navrhovanému řešení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon V procesu kontroly dle čl. 23 Nařízení č. 1299/2013 je možné podat námitky/odvolání v níže uvedených případech: odvolání proti výsledku kontrolypodání námitek podjatosti kontrolujícího - člena kontrolní skupinypodání námitek proti protokolu z veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 250/2012 1. ODVOLÁNÍ PROTI VÝSLEDKU KONTROLY Je podáváno příslušným.

Námitky, LEGIS.C

Námitky. On-line podání námitky vám umožňuje podat námitku proti ochranné známce Evroé unie nebo mezinárodnímu zápisu, odeslat příslušné přílohy a vyplnit nezbytné platební údaje prostřednictvím internetových stránek úřadu EUIPO.. Po odeslání on-line formuláře bude vaší žádosti přiděleno číslo námitky. V rámci kontroly přípustnosti provede. Námitky podané ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Evroé unie vyřizuje námitkové oddělení. Po zkontrolování toho, zda byl včas uhrazen poplatek, námitkové oddělení posoudí, zda námitky splňují základní požadavky. Zjistí-li nedostatek, který lze odstranit, požádá o to. Oprávnění podat námitky má pouze kontrolovaná osoba (tedy nikoli povinná osoba). Námitky se podávají písemně. Musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a dále musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním námitky se považují za podané až poté, co je zaplacen poplatek, který je nutno uhradit do konce lhůty k podání námitek. V případě, že bude správní poplatek zaplacen později, považují se námitky za nepodané. Poplatek 2 000,- kč za návrh na zrušení / výmaz / prohlášení neplatnost Námitky jako procesní obrana v. Námitky proti obsahu protokolu. Námitky proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu. Námitky proti způsobu provádění úkonů v trestním řízení.

Námitky / návrh / žádost včetně odůvodnění a případných příloh je třeba předložit ve dvojím vyhotovení. To neplatí v případě el. podání. INFORMACE O VÝŠI SPRÁVNÍHO POPLATKU Při podání zpoplatněné žádosti je třeba uhradit příslušný správní poplatek (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede. Ej 441/2007 Opatření obecné povahy: námitky; schvalování a přezkum územního plánu k § 173 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) k § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) I

VZOR - Námitky proti rozhodnutí (např

Námitky, podněty a reklamace k práci přepravní kontroly je možno podat: Písemně. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost odbor Přepravní kontrola Sokolovská 42/217 190 00 Praha 9 zobrazit na mapě. Ústně. Dopravní podnik hl. m. Prahy, budova Centrálního dispečinku, Na Bojišti 5, Praha 2 (stanice metra C I. P. Pavlova) NÁMITKY K VÝSLEDKŮM KONTROLY 1. Hospodárnost, efektivnost a účelnost výdajů Kontrolní orgán konstatuje povinnost organizační složky státu plnit úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních předpisec

Podnět, který podá dodavatel, jenž v téže věci nevyužil možnosti podat námitky, se nevyřizuje. Podáním podnětu automaticky nedochází k zahájení správního řízení z moci úřední. Na zahájení správního řízení není právní nárok (jeho zahájení je odvislé od výsledku šetření podnětu Úřadem) První reakce zákazníků na oslovení telefonem, kterým obchodníci říkají námitky, se nedají považovat za námitky. Jsou to informace, často velmi málo kvalitní, o postoji nebo stavu klienta nebo zákazníka. Dokud je neuslyšíte a neupřesníte, tak vlastně nevíte, jak byste měl Námitky se podávají vždy písemně, a to i na veřejném projednání (mají být připojeny k písemnému záznamu, který na projednání pořizuje magistrát, ale jistější je námitky vždy podat na podatelně, zaslat doporučeně poštou na adresu magistrátu Prahy, anebo elektronicky se zaručeným podpisem) Právo podat námitky, jejich dopad na podanou výpověď ani lhůtu k jejich podání však NOZ v části týkající se nájmu bytu neupravuje (na rozdíl od speciální úpravy nájmu prostoru sloužícího k podnikání, kterou však nelze ani analogicky na nájem bytu použít), proto podání (či nepodání) námitek nájemcem nemá.

Vzor námitky proti rozhodnutí ČSSZ o odebrání částečného invalidního důchodu - MUDr. Zbyněk Mlčoch. Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010 námitky, které neobsahují odůvodnění, soud odmítne. Požadavky na vymezení námitek Tvrdost procesního režimu směnečného rozkazního řízení vůči žalovanému je umocněna faktem, že obrana musí být uplatněna úplně a přesně. Z. Kovařík k vymezení námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu uvádí: Z hlediska. námitky obsahovat, aby byly námitkami řádnými; a tudíž nedává ani zadavateli, ani následně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen ÚOHS) při posouzení přípustnosti podaného návrhu, možnost absenci některé z výše uvedených podstatných náležitostí námitek tolerovat Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, a proto je může podávat jen určitá privilegovaná skupina subjektů. Námitky mají větší právní váhu, a proto pokud Vy sami zrovna můžete podávat jen připomínky, zkuste kontaktovat někoho spřízněného, kdo by mohl podat námitky

Formulář k podání námitky proti rozhodnutí ČSS

Námitky vůči plánu je nutné řádně odůvodnit. Územní plánování doznalo po rekodifikaci veřejného stavebního práva řady důležitých změn. Podstatnou změnou je především vyšší zapojení veřejnosti i dotčených vlastníků pozemků do procesu pořizování územního plánu včetně možnosti činit námitky a návrhy. Námitky (1) Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší • Námitky, o nichž stavební úřad nesmí rozhodovat (hranice pozemků, věcná břemena, právo stavby, nájemní smlouvy, vydržení), úvod do katastrální problematiky • Jak posoudit nejčastější námitky proti umístění stavby (odstupy a vzdálenosti, znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí

Námitky obce v územním řízení. V případě realizace stavebního záměru na území obce, který vyžaduje povolení podle stavebního zákona, se obec stává účastníkem řízení. Jako účastník řízení má řadu oprávnění, díky kterým může účinně hájit zájmy svých občanů. Do územního řízení podává námitky (1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě Námitky. Větší váhu než připomínky mají námitky - o uplatněných námitkách musí Město rozhodnout, proti rozhodnutí o námitkách je možné podat podnět k přezkumu a dále případně žalobu. Námitky mohou podávat pouze dotčení vlastníci nemovitostí a zástupce veřejnosti. Pro námitky můžete využít náš.

Oddlužení - nesouhlas a námitky epravo

Zejména půjde o námitky týkající se budoucích imisí, velikosti a typu stavby, účelu užívání, ve vazbě na zastínění, obtěžování kouřem, hlučností, prašností, zápachem budoucího provozu, narušení pohody bydlení apod. Námitky, u kterých nedojde ke shodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na. Námitky jsou hlavní nástroj, kterými se soused může v řízeních bránit. Soused musí uvést důvody pro podání námitek. Ty mohou být různé, od vlivů technického řešení stavby po dopad na životní prostředí. Nejpozději je musí sousedé sdělit při ústním jednání. Pokud žádné ústní jednání stavební úřad. Iuridicum Remedium, o. s. (IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu watchdog (hlídací pes) i advocacy. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2.. Námitky lze uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného. Námitky nelze podat proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, koncese malého rozsahu podle § 178 nebo sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1; to neplatí v případech, kdy zadavatel nebo jiná osoba zahájí zadávací řízení podle § 4 odst. 4 nebo 5 MLM námitky . 5 jednoduchých způsobů, pro představení Vaší příležitosti. Pokud chcete, aby se lidé chytili Vaší příležitosti, kterou jim nabízíte, musíte ji nabídnout správně A i když na každého člověka platí něco jiného, správné metody, které Vás dovedou úspěšně k cíli, mají přeci jen něco. Námitky se podávají písemně, musí být z nich zřejmé, proti jakému výběrovému řízení směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s výsledkem výběrového řízení. Podané námitky vyřídí výběrová komise ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví nebo je zamítne. Pokud výběrová.

Jak rafinovaně reagovat na námitky Argumentac

námitky z důvodu jejich nevhodného odborného zaměření ve smyslu ustanovení § 105 odst. 3 TrŘ a navrhuje, aby byl na jejich místě ustanoven znalec jiný, a to Adrian von Arburg, Ph.D., na adrese Historický ústav Filosofické fakulty Masarykovy university, na adrese Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno. III Jak se bránit nesprávnému postupu ve veřejné zakázce: 1. část - námitky. 30.01.2013. Autor: Andrea Schelleová. Zákon o veřejných zakázkách, jímž se zadávání řídí, zná i tzv. ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele. Shrnuli jsme ji pro vás do základních kroků, z nichž prvním jsou námitky, kterými se budeme.

  1. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. (3).
  2. HLAVA I NÁMITKY § 110 Rozsah a způsob podání námitek (1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen.
  3. Námitky mohou uplatňovat především vlastníci pozemků a staveb. Písemné námitky musí obsahovat: kdo námitku podává, prokázat vlastnická práva k pozemku, uvést znění námitky a tuto námitku odůvodnit. Dále vymezí území dotčené námitkou (nejlépe na grafické příloze, doporučujeme grafickou část z územního plánu)
  4. Vzdání se práva podat námitky. Účastník zadávacího řízení se může písemně vzdát práva podat námitky zadavateli až po vzniku práva podat námitky. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníku zadávacího řízení uplynula. Předchozí.
  5. Podání námitky. Řízením o námitkách se zabývá § 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.Námitku je možné podat proti postupu zkušební komise, protože nebyly splněny všechny zákonné podmínky, které ukládá zákon a prováděcí vyhláška č. 512/2002 Sb., o.
Děti na vodítku | Mom4moms

Vzor na odvolání proti rozhodnutí zamítnutí důchodu. Jakým způsobem podat námitky, vysvětluji zde. Důvody podání námitek jsou individuální a není možné využít nějaký obecný vzor. Popravdě co napíšete do námitky rozporující zhodnocení zdravotního stavu, je stejně celkem jedno - důležité jsou objektivní. Námitky lze zaslat přímo ČSSZ na adresu Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo je podat prostřednictvím kterékoliv OSSZ. ČSSZ přezkoumá rozhodnutí v plném rozsahu, přičemž ho může potvrdit, zrušit nebo změnit. Námitky lze poslat i e-mailovou zprávou podepsanou uznávaným elektronický Námitky nejčastěji poukazují na možný nadměrný hluk, údajnou nesmyslnost lanovky v systému brněnské MHD či nedohodu s majiteli pozemků. Úřad všechny připomínky vypořádal. DPMB počítá se zahájením stavby v roce 2022, hotovo by mohlo být o dva roky později. Náklady na lanovku odhaduje DPMB na půl miliardy korun

Vypořádání námitek v řízení o udělení stavebního epravo

Námitky v územním a stavebním řízení Abstrakt Práce se zaměřuje na námitky jakožto klíčový institut, kterým mohou účastnící hájit svá práva v rámci územního a stavebního řízení. Cílem práce je zmapování tohoto institutu jak z hlediska jeho procesního použití, tak z hlediska skutečností, které. Eurovia podala námitky loni 30. dubna, tedy v den, kdy byla uzávěrka nabídek. Do soutěže se nepřihlásila. Námitky sepsala na celkem 131 stran, velká část se týkala především údajného zvýhodnění společností Metrostav, Hochtief a Strabag v samotné soutěži kvůli tomu, že tyto provádějí na místě geologický průzkum Lhůta k uplatnění námitky podjatosti znalce Ke skutečnostem, pro které je znalec vyloučen, soud přihlíží kdykoliv za řízení. Lhůta k uplatnění námitky podjatosti znalce, jejíž zmeškání by mělo za následek, že by již otázku vyloučení znalce nebylo možné v základu zkoumat a vyřešit, není stanovena

Opět ale mohou přijít námitky Před 18 dny Ministerstvo dopravy dnes vydalo stavební povolení na poslední úsek D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, jehož stavba kvůli končící výjimce z posuzování vlivu na životní prostředí EIA musí začít nejpozději na podzim 'námitky' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar ZÚR JMK 2016 - námitky, připomínky - help. Pod ikonou Námitky, připomínky se zobrazí odkaz na elektronický formulář, jehož prostřednictvím nám můžete napsat námitku nebo připomínku k dokumentaci předložené k projednání do 15.06.2016.Všechny uplatněné námitky a připomínky budou vyhodnoceny

EU podala právní námitky proti Rusku u WTO za diskriminaci zahraničních firem 26.7.2021 11.8.2021 VSa Zprávy Evroá komise žaluje opatření, která omezují přístup firem z EU k zakázkám státních podniků v Rusku v rámci nahrazování dovozů Námitky musí být věcně odůvodněny, doloženy konkrétními důkazy a návrhem rozhodnutí. Příklady námitek: - námitky z důvodu podobnosti (ochranná známka neplní svoji rozlišovací funkci a spotřebitel může být uváděn v omyl), možnosti pouhé pravděpodobné asociace záměny u veřejnosti - podobnost zboží a služe Námitky zástupce veřejnosti J.Š., nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 18.04.2011, pod č.j. JMK 54137/2011, sp.zn. S-JMK 24269/2011/OÚPSŘ. Předmětné podání zástupce veřejnosti J.Š. bylo vyhodnoceno jako námitky splňujícípodmínk PŘÍLOHA A - Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského úřadu. PŘÍLOHA B - Vyhodnocení jak byly zohledněny námitky a připomínky orgánů a organizací chránících veřejné zájmy. PŘÍLOHA C - Vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky (občanů, zástupců veřejnosti, občanských. Aplikace pro interaktivní prohlížení slouží pouze jako pomocný nástroj pro snadnější orientaci ve výkresové části. Platné znění upraveného NÁVRHU připravovaného ÚPmB je ke stažení níže. Aplikace obsahuje nově tzv. funkci prolínání, kdy si lze zobrazit a porovnat výkresy z let 2020 a 2021

Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde - BabylonGALERIE: Taťána Kuchařová (24): Svého přítele svádímRegioJet chystá svůj nejdelší vlakPozemky, Hříškov u LounHora peněz? – Chcete být milionářem?Moderní dům pod lesem mísí tradiční japonský a český stylCJCH special: Cena za díru v překližce - Artalk

Námitky se mohly podávat naposledy v pátek při veřejném jednání v rámci územního řízení, které se konalo kvůli epidemickým opatřením nezvykle venku před Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem. Tamní stavební úřad přijal do pátku námitky od čtyř subjektů námitky občanskoprávní povahy - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Nejčastější námitky proti nošení dětí v šátku Nošení v šátku může poškodit dětskou páteř. V šátku zaujímá dítě přesně tu polohu, která nejlépe odpovídá jeho anatomickým predispozicím. Spočívá v něm se zakulacenými zádíčky, roznoženýma a lehce přitaženýma nožičkama Rozhodnutí o námitkách je třeba vydat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly námitky doručeny. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. Pokud je v řízení o námitkách doručováno veřejnou vyhláškou, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, lze lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužit o dalších 30 dnů — Tři časté námitky. 1. NÁMITKA: K zázrakům nemůže docházet, protože jsou v rozporu s přírodními zákony. Naše porozumění přírodním zákonům je založeno na tom, co vědci pozorovali v přírodě. S těmito zákony je to však jako s gramatickými pravidly — mohou existovat výjimky SOUVISEJÍCÍ ODKAZY Ústav územního rozvoje Portál územního plánování: Téma: Územně plánovací dokumentace Heslo: Námitky a připomínky při pořizování ÚP Seznam otázek 01. Jak vyložit poslední větu § 52 odst. 3: Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny